Reiki Edinburgh
Cart contents
 
Amount: GBP £0.00
 
 
 
Page : 1 of 2
[1] 2
 
Reiki Plus or IEMT-Reiki or Hypno-Reiki Session (90 mins)
 
 
GBP £64.00
 
 

 
Pure Reiki Treatment (60 mins)
 
 
GBP £48.00
 
 

 
Pure Reiki Treatment (30 mins)
 
 
GBP £28.00
 
 

 
Distant Reiki and Telephone Counselling (90 mins)
 
 
GBP £64.00
 
 

 
Distant Pure Reiki Treatment (60 mins)
 
 
GBP £48.00
 
 

 
Distant Pure Reiki Treatment (30 mins)
 
 
GBP £28.00
 
 

 
Reiki Plus Session - Home Visit (90 mins)
 
 
GBP £85.00
 
 

 
Pure Reiki Treatment - Home Visit (60 mins)
 
 
GBP £70.00
 
 

 
Counselling-Hypnotherapy-IEMT - Home Visit (60 mins)
 
 
GBP £85.00
 
 

 
Reiki Plus or Hypno-Reiki Block Booking (4 x 90 mins)
 
 
GBP £215.00
 
 

Page : 1 of 2
[1] 2